Klimatdeklaration av byggnader

Är ni ute efter en klimatdeklaration av er nyproducerade byggnad för att uppfylla kommunens krav och få slutbesked? Eller ska ni miljöcertifiera eran byggnad där en klimatdeklaration är ett ingående moment i certifieringen? I båda fallen så hjälper vi er!

Kort sagt så tveka inte att höra av er till oss om ni har några frågor!

Enligt Boverkets byggregler

Personlig service

Certifierad miljösamordnare

Vad är en klimatdeklaration?

Den 1 januari 2022 trädde lagen om klimatdeklaration för byggnader i kraft. Vilket innebär att alla nya byggnader med vissa undantag ska lämna in en klimatdeklaration för att få slutbesked. I det hela är det kommunen som ställer krav i bygglovet att en klimatdeklaration ska upprättas för din byggnad.

Vidare redovisar en klimatdeklaration hur mycket en byggnad påverkar klimatet räknat i enheten kilo koldioxidutsläpp per kvadratmeter, (kg CO2e/m²). Det vill säga den klimatpåverkan som sker under byggskedet och inte under skedet för brukande eller rivning.

 

Certifierad miljösamordnare

Vi är certifierade samordnare för Miljöbyggnad och NollCO2 som medför att vi har god kunskap av en byggnads klimatpåverkan. Det vill säga så är en klimatdeklaration en lägsta nivå, och certifiering enligt NollCO2 en högsta nivå, för att redovisa en byggnads klimatpåverken. På så sätt kan in känna er trygga med att vi vet vad vi gör!

Klimatdeklarationens omfattning

En byggnads livscykel delas upp i olika skeden som byggskede (A), användningsskede (B) och slutskede (C). Däremot är det bara byggskede (A) som berörs i en klimatdeklaration.

Vidare så delas byggskede (A) som ingår i en klimatdeklaration upp i följande underliggande moduler:

  • Utvinning av råvara (A1)
  • Transport till tillverkning (A2)
  • Tillverkning (A3)
  • Transport till bygge (A4)
  • Bygg- och installationsprocesser (A5)

 

Vilka byggdelar ingår i en klimatdeklaration?

De byggdelar som ingår i en klimatdeklaration kategoriseras enligt grund, bärande stomme, klimatskärm och innerväggar. Till exempel för kategori innerväggar så ingår material som reglar, isolering, byggskivor, glaspartier, innerdörrar, innertak m.m. Sammanfattningsvis för att få en uppfattning så är det över 30 materialtyper som ska sammanställas och beräknas för modul A1-A5.

Vidare så är ni välkomna att kontakta oss för att veta mer om vilka byggdelar som ingår!

Vilka underlag behövs?

Huvudsakligen ska alla ingående material till klimatdeklarationen sammanställas med mängder och volymer. Vidare ska mängder och volymer konverteras om i enheten kilo för att beräkna klimatpåverkan per material. Ytterligare om ambitionsnivån är hög ska även klimatpåverkan från transporter beräknas utifrån avstånd från fabrik till byggplats för respektive material.

När det gäller klimatpåverkan från material så kan generiska värden användas via Boverkets databas eller produktspecifika värden (EPD). Kort sagt tar det mindre tid att använda generiskt värden jämfört med EPD, men klimatpåverkan räknas något högre.

Slutligen så hjälper vi er från start till mål att sammanställa mängder och volymer för respektive material och registrera klimatdeklarationen på Boverket.

För mer information om klimatdeklaration

Fyll i formuläret nedan så återkommer vi så snart vi kan